Право на Борса в Германия

Имате ли Право на Борса в Германия?

Това зависи от няколко предпоставки, които ще разгледаме тук.

Също така, ще Ви дам кратка информация относно възможността, да получавате обезщетение за безработица от немската агенция, въпреки че сте напуснали държавата (например сте се завърнали в България).

Освен това ще Ви обърна внимание на един сериозен проблем, наречен на немски , който може да доведе до това, да загубите 3 месеца от правото си на борса.

Да започнем с условията, които трябва да с изпълнение, за да имате право на обезщетение в Германия.

 

Какви условия трябва да са изпълнени?

За да имате право на обезщетение за безработица „Arbeitslosengeld“, трябва да спазите т.нар. квалификационен период (Anwartschaftszeit). Той е спазен, ако сте били задължително или доброволно осигурени за безработица в продължение на поне 12 месеца през последните 30 месеца преди да се регистрирате като безработен и да станете безработен.

За да се изчисли дали квалификационният период е изпълнен, периодите на всички работни места, подлежащи на задължително осигуряване в рамките на 30-месечния период, се събират.

 

Какъв размер на обезщетението за безработица ще получавате?

Размерът на обезщетението за безработица, което получавате, зависи от много фактори. Поради това следващото изчисление е опростено:

Основата, на която се изчислява обезщетението ви за безработица, е брутното ви възнаграждение (заплата) за последните 12 месеца. Взема се предвид само онази част от заплатата ви, за която са се плащали осигурителни вноски за безработица (напр. не е била мини-работа) и която е била удържана, когато сте напуснали работа. Като се раздели сумата на 365, се определя брутното възнаграждение на ден. Това се нарича основа на заплащане, на немски „Bemessungsentgelt“.

Данъкът върху заплатата, надбавката за солидарност, ако е приложима, и фиксираната сума за социално осигуряване в размер на 20 % се приспадат от тази сума чисто математически. Резултатът е нетното ви възнаграждение на ден, което се нарича възнаграждение, на немски „Leistungsentgelt“

60% от възнаграждението „Leistungsentgelt“ е сумата, която получавате като обезщетение за безработица на ден. Тази сума се увеличава до 67%, ако вие или вашият съпруг/съпруга имате поне едно дете.

 

Колко време получавате обезщетение за безработица?

Продължителността на получаване на обезщетение за безработица зависи от 2 фактора:

1. колко дълго сте били задължително осигурени, например в рамките на трудово правоотношение, подлежащо на задължително осигуряване, и

2. на каква възраст сте, когато придобивате право на обезщетение за безработица.

Периодите, които подлежат на задължително застраховане, трябва да са в рамките на рамковия период, удължен с 30 месеца, т.е. през последните 5 години. Няколко периода, подлежащи на задължително осигуряване, се събират.

Период на право на обезщетение за безработни лица на възраст до 50 години

Ако сте на възраст под 50 години, можете да получавате обезщетение за безработица най-много 12 месеца, при условие че преди това сте подлежали на задължително осигуряване в продължение на 24 месеца или повече.

Още един пример: Ако сте били задължително осигурени в продължение на 12 месеца, ще получавате обезщетение за безработица в продължение на 6 месеца.

Период на право на обезщетение за безработни лица на възраст над 50 години

След навършване на 50-годишна възраст периодът на право на обезщетение се увеличава на няколко стъпки да достигане на 24 месеца. Този най-продължителен период на право на обезщетение се прилага за безработни лица на възраст 58 години или повече. Необходимо условие: да сте били задължително застраховани в продължение на най-малко 48 месеца.

 

Имате ли право на авас за периода, през който борсата обработва Вашата молба?

Агенцията по заетостта може да ви изплати аванс при тези 2 условия:

1 принципно имате право на обезщетение за безработица и

2 въпреки това все още не е възможно да се вземе окончателно решение, тъй като например все още не са налични всички ваши документи.

Имайте предвид, че вероятно ще мине известно време, преди Агенцията по заетостта да може да определи действителния размер на обезщетението за безработица.

Докато не е взето окончателно решение дали ще получавате обезщетение за безработица, имате и следната възможност: Агенцията по заетостта може да вземе временно решение и да ви изплаща обезщетение за безработица на това основание.

Вашата агенция по заетостта обикновено се произнася сама дали може да ви изплати аванс или да вземе предварително решение. Въпреки това можете да кандидатствате за аванс заедно с молбата си за обезщетение за безработица.

Трябва обаче да върнете авансовите плащания, ако впоследствие се окаже, че не сте имали право на тях или че са били твърде високи. Това се отнася и за обезщетенията за безработица, които сте получили въз основа на временно решение.

 

Имате ли право на обезщетение от немската борса, ако не сте в Германия, а например в България?

Ако си търсите работа в една от следните държави, можете да продължите да получавате германското си обезщетение за безработица там:

Страни от Европейския съюз (ЕС), Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

Предпоставките са основно:

1 регистриран сте като безработен в Германия,

2 имате германско гражданство или гражданство на една от посочените държави, например българско гражданство, и

3 преди да напуснете Германия, трябва да изчакате най-малко 4 седмици.

Ако тези условия са изпълнени, можете със съгласието на трудовата борса да получавате германското си обезщетение за безработица в тези страни, например в България, за максимум 3 месеца, а при определени обстоятелства и до 6 месеца.

Имайте обаче предвид, че преди да напуснете страната, трябва да подадете молба до германската агенция по заетостта за да получите одобрение от борсата за изплащане на обезщетението, докато сте в чужбина.

 

Основен Проблем, който може да доведе до загуба на обезщетението за 3 месеца (на немски  „Sperrzeit“ – Шперцайт)

Ако Вие доброволно напуснете работа, без да имате основателни причини за това, ако Вие дадете повод за уволнение или ако прекратите работата по взаимно съгласие чрез споразумение с работодателя (на немски „Aufhebungsvertrag“), aгенцията по заетостта ще ви накаже с блокиращ период (на немски „Sperrzeit“)

Защото според немското законодателство се смята, че в тези случаи вие носите отговорност за собствената си безработица, и държавата поради това не е задължена, да заплати пълния размер на обезщетение.

Обезщетението ви за безработица в такива случаи се блокира за период до 12 седмици, т.е. до 3 месеца.

Това означава, че за първите 3 месеца Вие няма да получавате обезщетение за безработица и цялостния период се намалява с тези 3 месеца.

Т.е. ако принципно бихте имали право на 6 месеца обезщетение, но агенцията смята, че Вие сте виновен за Вашата безработица, първите 3 месеца тя няма да плаща, и ще получите пари чак от 4-тия месец, и то само за останалите общо 3 месеца.

Това означава, че трябва да разполагате с достатъчно спестявания, за да покриете разходите си за първите 3 месеца, или че трябва да се опитате да получите социални помощи (Arbeitslosengeld 2 / Hartz 4), които обаче са осезателно по-ниски, и освен това могат да бъдат намалени във Ваш ущърб с още 30%. Т.е. ще Ви бъде изплатено само 70% от редовния Hartz 4.

Поради това, преди да прекратите работата си препоръчвам, да се консултирате с адвокат, който работи в областта трудово право.

Ако имате в тази връзка въпроси, може да се свържете с кантората, като данните за контакт може да ти намерите тук: http://bulgarskiadvokatvberlin.de/контакти