Учредяване на търговско дружество ООД в Германия

 

Съдържание

Как се учредява търговско дружество GmbH или UG в Германия

Разлика между GmbH и UG (Unternehmergesellschaft – букв.: дружество на предприемачи)

Минимален уставен капитал

Задължение за формиране на резерви

Стъпки по учредяване

Преди да започнем с учредяването

Учредяване на дружеството чрез нотариус

Следващи стъпки

Често срещани грешки при учредяване

Нарушаване на запазени марки

Данъчно-правни проблеми

 

Как се учредява търговско дружество GmbH или UG в Германия

Понеже в Германия има два вида ООД, така нареченото ГмбХ и така нареченото УГ, нека първо разгледаме разликите между тези два вида.

 

Разлика между GmbH и UG (Unternehmergesellschaft – букв.: дружество на предприемачи)

МИНИМАЛЕН УСТАВЕН КАПИТАЛ

Докато за GmbH се изисква уставен капитал от поне 25 000 евро, при учредяването на дружеството UG едно евро е достатъчно като уставен капитал (въпреки че препоръчваме, капитала да не е по-малко от 500 евро).

Поради това дружеството UG е особено подходяща за учредители без голям начален капитал или без необходимост от такъв (например в области като услуги и консултантски дейности), които въпреки това искат да се възползват от ограничението на отговорността.

Допълнение относно GmbH: В повечето случаи може да се направи така, че първоначално за учредяването да се внесат само 12500 евро, а не пълните 25000. Останалата част става изискуема в зависимост от клаузите в устава на дружеството и според решенията на съдружниците. Освен това, не е необходимо, тази сума да стои като един вид гаранция или обезпечение в банковата сметка на дружеството, а може да се използва за заплащане на разходи на дружеството. Също така, може след вписването на дружеството да бъде изтеглена обратно от съдружниците, но стигне ли дружеството някой ден до фалит, то синдика ще изиска, сумата да бъде внесена в банковата сметка на дружеството отново.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА РЕЗЕРВИ

Съществува и разлика между GmbH и UG (haftungsbeschränkt) по отношение на печалбата. Например UG е задължено да задържи една четвърт от годишната си печалба като резерв. Това е наложително, докато не достигне уставния капитал на GmbH. Този процес се нарича “формиране на резерви” и той е задължителен за UG. В такъв случай UG може да бъде преобразувано в GmbH.

Стъпки по учредяване

Учредяването на дружеството UG е подобно на учредяването на GmbH и може да се обобщи в 5 стъпки (детайлите ще представя след малко):

  • Изготвяне на устава на дружеството и изповядване пред нотариус
  • Откриване на фирмена банкова сметка на дружеството
  • Регистриране на дружеството в търговския регистър
  • Регистриране на търговско предприятие в Gewerbeamt
  • Регистриране на дружеството в данъчната служба и подаване на заявление за данъчен номер

Преди да започнем с учредяването

Брой съдружници: дружеството еднолично ли ще е или ще имате съдружници? Съдружник / Съдружниците ще са физически лица или юридически лица (холдинг, дъщерно дружество и.т.н.) Ако са няколко съдржуника, кой с какъв процент ще участва? Ако не, искате ли да си запазите възможността, да приемете съдружници на по-късен етап?

Управляващи директори: Кой ще бъде управителят на дружеството? Ще има ли адресна регистрация в Германия или живее в България?

Учредителен акт: Мога ли да учредя дружеството с примерен протокол?

Капитал: Колко капитал трябва да има дружеството и кой съдружник какъв дял ще трябва да внесе?

Име на дружеството: Как ще бъде името на дружеството (опасност от нарушение на нечия търговска марка)?

Предмет на дейност: Какъв предмет на дейност ще бъде вписан в устава? Предметът на дейност изисква ли лицензи и разрешения? Има ли други ограничения?

В коя държава да бъдат облагани печалбите с данък?

Къде да бъде адреса (в Германия) на дружеството?

 

Учредяване на дружеството чрез нотариус

По данните на клиента нотариуса изповядва договора на дружеството. Ако учредяващите съдружници не владеят немски, трябва да присъства преводач, който превежда прочетения от нотариус устав. Може и да бъде упълномощено лице (например немско говорещ адвокат), който да подпише дружествения договор от името на клиента. Това спестява разходи по преводач, а също така пътуване до Германия за явяването пред нотариуса и разноски по престоя в Германия. За разлика от закупуване на недвижим имот, подписване на устава от лице без пълномощно с одобрение в последствие при еднолично дружество не е възможно – необходимо е валидно пълномощно.

Следващи стъпки

След учредяване на устава чрез нотариуса, трябва да се открие банкова сметка на дружеството, в която да се внесе уставния капитал (например 500 евро).

При откриването на сметката трябва да се яви управителя с валидна лична карта и да представи удостоверение за учредяване с печата на нотариуса както и списък на учредителите – тези документи той ще получи от нотариуса, обикновено по поща на посочен от него адрес или на адреса на адвоката, който го представлява. Обикновено това отнема няколко дни.

За съжаление, банките не признават пълномощни, така че в банката управителя трябва да се яви лично.

Желателно е, часът при банката да се уговори по възможност още преди учредяване на дружеството, за да не се губи време между часа при нотариуса и часа при банката – особено ако пътувате от България, защото това би удължило Вашия престой в Германия и съответно разноските.

Желателно е също така, банката предварително да бъде подбрана, защото банките обикновено изискват адресна регистрация в Германия на управителя, за да открият банкова сметка, което при управители, които живеят в България причинява затруднения. Проблемът е решим, но трябва да се задейства навреме.

След като внесете уставния капитал в откритата за дружеството банкова сметка ще получите едно потвърждение от банката, което трябва да бъде предадено на нотариуса. Нотариуса това потвърждения и изготвената от него молба за вписване праща на търговския регистър, който вписва дружеството, с което то е учредено и дееспособно с ограничена отговорност.

Не се препоръчва да се почне дейност от името на дружеството преди то да бъде вписано в търговския регистър, защото това може да доведе до лична отговорност на действащите лица (най-често на управителя) със своето лично имущество.

Следващите стъпки са регистрация във фирмената агенция (Gewerbeamt), която е нещо подобно на търговския регистър, но като държавна агенция има задачата да следи, дали има нередности и нарушения на закона от страна на фирмите.

Също така, трябва да се изиска от данъчните служби данъчен номер и ДДС-номер. Нотариуса информира данъчната служба за извършеното учредяване и тя ще Ви изпрати въпросник.

Освен това данъчните власти ще изискат първоначалният баланс на дружеството, който трябва да бъде направен към деня на учредяването, т.е. към деня на нотариалното удостоверяване.

Също така може – в зависимост от дейността на дружеството – да се наложи да информирате и други органи, като например компетентната асоциация за застраховка “Отговорност на работодателя” (на немски: Berufsgenossenschaft), Индустриалната и търговска камара (на немски: Industrie- und Handelskammer – IHK) или Камарата на занаятчиите (на немски: Handwerkskammer – HWK).

Ако възнамерявате да наемете служители и персонал, трябва също така да подадете заявление за фирмен номер в Агенцията по заетостта (на несмки: Betriebsnummer bei der Agentur für Arbeit).

Времето, необходимо за учредяване на UG може да варира значително. Планирайте поне няколко седмици за учредяването, докато приключат всички необходими процедури и са налични всичко документи.

 

Често срещани грешки при учредяване

Нека разгледаме най-често срещаните грешки при учредяване на дружество в Германия.

Нарушаване на запазени марки

През над 20-годишната ми практика установих, че на първо място като най-често срещана но и най-фатална от гледна точка на последиците е нарушаване на нечий маркови права.

Проблема възниква от това, че в немско право на търговски марки някой конкурент може да е добил права, името на дружеството му да има стойност на запазена марка, без той да е регистрирал такава. Ако дружеството съществува от дълго време и е добило определена степен на известност, то името по закон придобива статута на запазена марка.

Ако Вашето дружество избере име, което – според критериите на немските съдилища – е с прилика и би могло да доведе до заблуда на потребителите, то Вие нарушавате правата на конкурента. В резултат, той може да изиска от Вас да смените името на Вашето дружество и да прекратите действията, включ. продажбите, под избраното от Вас име.

Обикновено в такива случаи получавате предупредителни писма от адвокатите на конкурента, което Ви задължава по немското законодателство, да заплатите таксата на адвокатите на конкурента за тяхната дейност. Понеже интереса при такива казуси според несмките съдилща, който е определящ за размера на таксите, е обикновено към 50.000 до 100.000 евро, което означава, че таксите, които ще трябва да заплатите на адвокатите на конкурента, ще са между  2.002,41 евро и 2.584,09 евро.

Ако Вие в такъв случай решите, да наемете адвокат за проверка и защита, и се окаже, че предупреждението е било основателно, то Вие ще трябва да заплатите двойно по-висока сума – таксата на Вашия адвокат и таксата на адвоката на конкурента.

Т.е. само тази грешка може да Ви струва в по-добрия случай между 2000 до 2500 евро, в по-лошия случай между 4000 и 5000 евро.

Допълнително към това възникват проблеми и разходи относно смятана на името на Вашата фирма в такъв случай, и ако вече сте направил рекламите материали с това име, то всичко ще трябва да се направи отново, което води до допълнителни разноски, но също така до загуба на време и пропуснати ползи през целия този период.

Точния размер на допълнителните разноски и на щетите естествено зависи от конкретиката на Вашия бизнес, но в много случаи достигат няколко хиляди евро, а в някои случаи щетите може да надхвърлят и 10 000 евро или повече.

Проблема е, че такъв вид нарушения се забелязват от конкурента лесно, защото обикновено след учредяване на дружеството и при започване на дейността ще направите маркетингови кампании, които са публични и поради това видими за всеки (например платена реклама в Гугъл или страници с името на фирмата в социалните медии).

Немски фирми обикновено наблюдават пазара и появата на нови конкуренти, и особен ако Вие сте с добър продукт или добра услуга и поради това застрашавате техния бизнес, те ще дадат поръчка на техните адвокати, старателно да проверят, как биха могли да Ви спрат или поне да Ви затруднят възможно най-сериозно.

Понеже във всеки бранш в Германия има много конкуренти, вероятността е голяма, че поне един от тях ще се опита, да Ви спре.

Тъй като последиците от този тип грешки са съществени, ние съветваме, преди учредяване на дружеството старателно да проверим, дали има опасност от нарушаване на нечии маркови права и ако да, как да се постъпи.

Данъчно-правни проблеми

Втория тип грешки, които се допускат и може да имат фатални последици, са от сферата на данъчното право.

Има голяма разлика в размера на данъчното облагане на търговски дружества в Германия и в България, така че от данъчна гледна точка за български предприемачи е много по-изгодно, бизнеса да е структуриран така, че печалбите да се облагат с данък в България.

Дали немското данъчно право наистина е най-сложното в света, както се твърди в Германия, не е ясно, но със сигурност е едно от сложните. То предвижда възможности, по легален начин печалби да бъдат прехвърлени към дружества извън Германия, така че да не се облагат с данък в Германия, но това в никакъв случай не е елементарно, иначе всеки би го правил.

За да се постигне това и да няма проблеми при по-нататъшни данъчни проверки е важно, да се знае практиката и изискванията както на немските съдилища (най-вече на върховния съд по данъчно право), както и указанията на немските данъчни служби и наредбите на министерството на финансите.

Овен това, данъчно-правната оптимизация трябва да се направи още от самото начало, в последствие много неща няма да могат да се променят и допуснатите във фазата на учредяването грешки няма да може да се поправят. Последиците ще са данъчно облагане на печалбите в Германия и съответно плащане на много по-висок данък, отколкото би било необходимо.

Нашата кантора предлага съдействие във всяка една фаза на процедурата. Ако имате въпроси, може да се свържете с адвокат Кирил Ставрев: Контакт